Regulamin
1. Organizatorem konkursu są opiekunowie SKO.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- VII szkoły podstawowej.
3. Cele: Opracowanie Logo SKO naszej szkoły, rozwijanie zainteresowań plastycznych uczniów, kreatywności, wyobraźni i aktywności plastycznej, popularyzacja działań związanych z oszczędzaniem, poszerzenie wiedzy z różnych technik plastycznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej. Ideą konkursu jest również zwrócenia uwagi uczniów na pomysł, promowanie oszczędzania w naszej szkole.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
Format prac A3 lub A4. Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora oraz klasę.
5. Termin składania prac u wychowawców klas lub opiekunów SKO p. Anny Szydłak i p. Anny Ryś do 6 listopada 2017r.
6. Postanowienia końcowe.
Powołane Jury oceniać będzie:
• Oryginalność pracy
• Kreatywność, estetykę
• Dobór materiałów i technik plastycznych
Jury przyzna miejsca w dwóch kategoriach:
1. Uczniowie klas I-III
2. Uczniowie klas IV-VII