Biografia Mikołaja Kopernika

Mikołaj Kopernik (ur. 19 lutego 1473 – zm. 24 maja 1543) – polski astronom, matematyk, prawnik, ekonomista, kanonik, strateg, lekarz i astrolog. Jego najważniejszym dziełem jest „O obrotach sfer niebieskich”, w którym opisał heliocentryczną wizję świata w sposób wystarczająco szczegółowy, by mogła stać się naukowo użyteczna.

Urodził się w Toruniu 19 lutego 1473 roku w rodzinie kupca Mikołaja i Barbary pochodzących z domu Watzenrode. Osieroconym po śmierci ojca Mikołajem zaopiekował się brat matki Łukasz Watzenrode.

Dzięki ogromnym staraniom wuja Mikołaj Kopernik zakończył w 1491 roku naukę w szkole św. Jana w Toruniu i rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. Studia te skończył w 1495 roku. W 1496 roku rozpoczął prawnicze studia w Bolonii. W roku 1500 odbył praktykę prawniczą w kancelarii papieskiej w Rzymie, a w następnym roku uzyskał zgodę na rozpoczęcie kolejnych studiów medycznych w Padwie, kontynuując jednocześnie studia prawnicze. W 1503 roku w Ferrarze został doktorem prawa kanonicznego, a w Padwie ukończył studia medyczne.

Z nominacji kapituły warmińskiej został w 1507 roku osobistym lekarzem biskupa warmińskiego. W tym samym roku opracował również „Komentarzyk” („Commentariolus”) o teoriach ruchu ciał niebieskich, pierwszy zarys teorii heliocentrycznej i rozpowszechnił go w licznych odpisach. W roku 1510 przeniósł się do Fromborka.

Wraz z kapitułą warmińską złożył w 1512 roku przysięgę wierności Polskiemu królowi Zygmuntowi I. Na apel soboru laterańskiego w 1513 roku opracował i wysyłał do Rzymu własny projekt reformy kalendarza. Mikołaj Kopernik nabył dom we Fromborku w miejscu dogodnym do obserwacji astronomicznych.

W latach 1516-1519 pełnił urząd administratora dóbr kapituły z siedzibą w Olsztynie. W roku 1522 na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu wygłosił traktat o monetach. Pełnił bardzo wiele urzędów (był posłem, kanclerzem, wizytatorem i administratorem kapituły).

W 1526 r. ukończył O biciu monety („Monetae cudendae ratio”).

Kopernik został zatwierdzony w 1537 roku przez króla jako jeden z czterech kandydatów na biskupa warmińskiego. W latach 1538-1539 biskup Jan Dantyszek posądził Mikołaja Kopernika o konkubinat, nakazując mu zwolnić gospodynię i przygotowując proces kanoniczny.

W Bazylei w 1541 roku wyszło drukiem drugie wydanie Narratio prima. Mikołaj Kopernik dokonał ostatniej w swym życiu obserwacji astronomicznej (zaćmienia Słońca).

Astronom Kopernik zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku.