Koncepcja PSz ZADANIA 2023-24

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Priorytety:

Dążenie do podniesienia jakości pracy szkoły poprzez:

stosowanie atrakcyjnych form i metody pracy;

uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wszystkich uczniów;

pomoc uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacji;

kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, uwrażliwienie na prawdę, dobro i piękno;

wzmocnienie edukacji ekologicznej i rozwój czytelnictwa.

Działania:

 • Upowszechnienie korzystania z dziennika elektronicznego oraz Office 365– ścisła współpraca z rodzicami.
 • Dbanie o szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z oczekiwaniami uczniów i rodziców.
 • Stworzenie kompleksowego systemu rozwijania zainteresowań
  i uzdolnień uczniów oraz systemu wspomagania uczniów mających trudności
  w nauce m.in. poprzez dostosowanie form i metod pracy.
 • Objęcie wszystkich uczniów Szkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego.
 • Kontynuowanie zajęć z programowania na lekcjach informatyki, zajęciach pozalekcyjnych (kółko informatyczne, Ozoboty ).
 • Rozwijanie umiejętności technicznych i manualnych z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni do zajęć praktyczno – technicznych oraz sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Edukacja patriotyczna i kształtowanie tożsamości narodowej poprzez organizowanie szkolnych i udział w gminnych uroczystościach i wydarzeniach o charakterze patriotycznym – w tym udział Pocztu Sztandarowego w uroczystościach patriotycznych.
 • Doskonalenie pracy biblioteki szkolnej – upowszechnianie korzystania z katalogu online.
 • Propagowanie postawy aktywnego i świadomego czytelnika m.in. poprzez organizowanie licznych konkursów czytelniczych, prenumerowanie czasopism zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów, umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego
  w czytelni.
 • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Dążenie do zapewnienia wszechstronnego rozwoju uczniów i nauczycieli.

Działania:

 • Umożliwienie nauczycielom uzyskania dodatkowych kwalifikacji, uprawnień zgodnych
  z potrzebami szkoły.
 • Doskonalenie pracy nauczycieli – szkolenia Rady Pedagogicznej zgodne
  z potrzebami uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Kontynuowanie poszerzonej oferty nauki języków obcych (język hiszpański jako drugi do wyboru, obok języka niemieckiego, obowiązkowy język obcy).
 • Podniesienie efektywności nauki języków obcych poprzez wykorzystywanie sprzętu
  w nowej pracowni językowej.
 • Nauka języka niemieckiego na poziomie umożliwiającym uzyskanie certyfikatu DSD 1.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy –
  w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do potrzeb.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 • Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w tym opartych na sztucznej inteligencji.

 

Ukierunkowanie działań na systematyczne podnoszenie poziomu kształcenia –  uzyskiwanie coraz lepszych efektów.

          Działania:

 • Efektywna praca z uczniami:
 • wspomaganie uczniów mających trudności w nauce,
 • praca z uczniami wybitnie uzdolnionymi – przygotowywanie ich
  do konkursów,
 • prowadzenie kół zainteresowań dostosowanych do oczekiwań uczniów,
 • wspomaganie obcokrajowców i uczniów powracających z zagranicy w nauce lub doskonaleniu języka polskiego oraz wyrównaniu różnic programowych.
 • Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych: zachęcenie uczniów do zaawansowanej nauki języków obcych zorganizowanie tygodnia języków obcych, udział w konkursach.
 • Uwzględnianie w pracy z uczniami wniosków wynikających z analizy wyników egzaminów zewnętrznych, egzaminów próbnych, diagnozy uczniów.
 • Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez uczestniczenie
  w wyjazdach edukacyjnych, zajęciach integracyjnych, motywacyjnych.

 

Prowadzenie skutecznych działań opiekuńczo-wychowawczych
(w tym realizowanie wszystkich działań zawartych w programach
i planach pracy szkoły).

Działania:

 • Kontynuacja działań szkoły w ramach udzielania uczniom pomocy pedagogiczno – psychologicznej zgodnie z aktualnymi przepisami.
 • Promowanie zdrowego stylu życia – prowadzenie sprzedaży artykułów w sklepiku szkolnym zgodnie z zalecanym asortymentem, udział w akcji Owoce i warzywa oraz Mleko w szkole, akcje promujące zdrowe odżywianie w ramach pracy wychowawczej
  w klasach I -III.
 • Kontynuowanie działań zapobiegających agresji i przemocy ze zwróceniem szczególnej uwagi na cyberprzemoc i profilaktykę uzależnień.
 • Kontynuowanie działań wobec uczniów z problemami lękowymi, depresją, fobią szkolną oraz zapobieganie alienacji po pandemii.

Promocja szkoły.

Działania:

Kontynuowanie działań mających na celu zachęcenie dzieci do nauki w naszej szkole poprzez:

 • Zorganizowanie dnia otwartego, zapoznanie z ofertą Szkoły.
 • Systematyczną pracę nad wizerunkiem Szkoły.
 • Stałą aktualizację i promocję na stronie WWW oraz Facebooku.
 • Współpraca z prasą lokalną, środowiskiem oraz partnerami Szkoły.