Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp3wieliczka.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WIELICZCE

Oś. Henryka Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka

tel./fax  +48 12 278-13-66
e-mail: sekretariat@sp3wieliczka.pl

NIP: 683-15-59-569

REGON 000703718

 

Godziny pracy Szkoły:

poniedziałek -piątek: 7.00 – 21.00

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2018-09-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie internetowej

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Dyrektor: Elżbieta Obal – Dyrek 
e-mail: sekretariat@sp3wieliczka.pl 
Telefon: 12 278-13-66

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w budynkach:

1.      Budynek oś. Henryka Sienkiewicza 26

  • Sekretariat szkoły, tel. 12 278-13-66, fax 12 278-13-66 czynny 7.00 – 16.00
  • Dyrektor Szkoły – Elżbieta Obal-Dyrek

2.      Budynek Wielicka Mediateka ul. Plac Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka

3.      Budynek świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej – Punkt Przedszkolny

 

Deklarację sporządzono 22-09-2020 r.

INFORMACJA
dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z tut. Szkołą przy wykorzystaniu jednej z form:

 

e-mail na adres sekretariat@sp3wieliczka.pl

fax na numer 12 278-13-66

drogą pocztową na adres Szkoły tj. Szkoła Podstawowa nr 3, oś. Henryka Sienkiewicza 26,
32-020 Wieliczka. W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie – na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Dostępność Szkoły dla osób niepełnosprawnych:

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak w niej wind oraz podjazdów. Tylko zewnętrzne wejście na salę gimnastyczną oraz toalety przy sali gimnastycznej są dostosowane do osób niepełnosprawnych. Aktualnie Szkoła jest rozbudowywana i zgodnie z planami główne wejście do Szkoły jest dostosowane do osób niepełnosprawnych, przewidziano zamontowanie windy, która będzie łączyła komunikację na wszystkich kondygnacjach Szkoły, dodatkowe toalety dla osób niepełnosprawnych na każdym poziomie Szkoły oraz zaplanowano powiększenie parkingu przy Szkole.