Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieliczce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp3wieliczka.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WIELICZCE

Oś. Henryka Sienkiewicza 26, 32-020 Wieliczka

tel./fax  +48 12 278-13-66
e-mail: sekretariat@sp3wieliczka.pl

NIP: 683-15-59-569

REGON 000703718

 

Godziny pracy Szkoły:

poniedziałek -piątek: 7.00 – 21.00

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie internetowej

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szkoły

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Dyrektor: Elżbieta Obal – Dyrek 
e-mail: sekretariat@sp3wieliczka.pl 
Telefon: 12 278-13-66

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w budynkach:

1.      Budynek oś. Henryka Sienkiewicza 26

  • Sekretariat szkoły, tel. 12 278-13-66, fax 12 278-13-66 czynny 7.00 – 16.00
  • Dyrektor Szkoły – Elżbieta Obal-Dyrek

2.      Budynek Wielicka Mediateka ul. Plac Skulimowskiego 3, 32-020 Wieliczka

3.      Budynek świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej – Punkt Przedszkolny

 

Deklarację sporządzono 22-09-2020 r.

INFORMACJA
dotycząca realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z tut. Szkołą przy wykorzystaniu jednej z form:

 

e-mail na adres sekretariat@sp3wieliczka.pl

fax na numer 12 278-13-66

drogą pocztową na adres Szkoły tj. Szkoła Podstawowa nr 3, oś. Henryka Sienkiewicza 26,
32-020 Wieliczka. W przypadku zamiaru skorzystania z usługi tłumacza języka migowego, uprawnieni winni zgłosić ten fakt, w sposób przewidziany wyżej, w terminie – na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

 

Dostępność Szkoły dla osób niepełnosprawnych:

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak w niej wind oraz podjazdów.