Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

Informacje dla rodziców i uczniów od pedagoga szkolnego. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

mgr Ewa Fita

Poniedziałek 10.30 – 16.30
Wtorek 11.00 – 14.30
Środa 10.30 – 16.30
Czwartek 11.00 – 14.30
Piątek 10.00 – 13.00

Kontakt:
Tel. 12/278 13 66 wew. 17

Pedagog, czyli kto ?

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;

6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z gminnymi i powiatowymi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły:

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
• Punktem Interwencji Kryzysowej
• Gminną Komisją d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
• Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich
• Komendą Powiatową Policji
• Pedagogami ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
• Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji

PRZYDATNE LINKI :

http://poradnia-wieliczka.pl/

http://www.wieliczka.eu/pl/11961/0/Centrum_Profilaktyki_i_Promocji_Zdrowia

http://www.mgopswieliczka.pl/

http://www.wieliczka.pl/new/index.php?ram=s&id=7