Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli.
Lucy Moud Montgomery

LOGOPEDA SZKOLNY

mgr Anna Majerska/ mgr Joanna Raj

Czas pracy logopedy

Poniedziałek       10.15 – 12.55
Wtorek                 12.10 – 12.55
Środa                    8.35 – 10.10
Czwartek              8.35 – 10.10
Piątek                    11.05 – 12.55

 

 

   

Kim jest logopeda?

Logopeda zajmuje się kształtowaniem mowy. Prowadzi profilaktykę logopedyczną, czyli zapobiega powstawaniu wad wymowy oraz terapię logopedyczną, mającą na celu usunięcie istniejących wad wymowy.

Zadania logopedy szkolnego:

Przeprowadzenie przesiewowych badań wymowy dzieci i zdiagnozowanie.
Ćwiczenia oddechowe .
Ćwiczenia usprawniające narządy mowy (ćwiczenia warg, języka, żuchwy, policzków).
Ćwiczenia słuchu fonemowego.
Ćwiczenia prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek:
– ćwiczenia przygotowujące narządy mowy do wywołania poprawnej wymowy zaburzonej głoski w izolacji
– utrwalanie prawidłowej wymowy zaburzonej głoski w sylabach
– utrwalanie prawidłowej wymowy zaburzonej głoski w wyrazach (nagłos, śródgłos ,wygłos)
-utrwalanie prawidłowej wymowy zaburzonej głoski w wyrażeniach, zdaniach, opowiadaniach, wierszykach, zagadkach.
Ćwiczenia słuchowe różnicujące głoski błędnie realizowane z ich poprawnymi odpowiednikami.
Utrwalanie prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej, poprzez gry, układanki rymowanki itp.
Jak przebiega terapia logopedyczna?

Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą. Najczęściej terapia trwa kilka lub kilkanaście miesięcy. Konieczna jest dobra współpraca logopedy z rodzicami.
O skuteczności terapii logopedycznej decyduje systematyczność uczęszczania na zajęcia, kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda. Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach.

Logopeda – informator dla rodziców.

Czy Twoje dziecko wymaga pomocy logopedycznej?

Przyczyną kłopotów z nauką u dzieci są bardzo często wady wymowy. Wadliwa wymowa może odzwierciedlać się w czytaniu i w pisaniu, co obniża samoocenę dziecka i zniechęca do dalszej nauki. Dziecko rozpoczynające naukę szkolną „pisze tak, jak mówi”. Jeśli więc niewłaściwie wymawia jakąś głoskę, również niewłaściwie ją zapisuje (skoła zamiast szkoła, lowel zamiast rower).

Zaburzenia mowy mogą być różne, od drobnych nieprawidłowości w wymawianiu głosek po ciężkie wady, które utrudniają kontakt z otoczeniem. Prawidłowy rozwój mowy przebiega etapami, w których występują pewne cechy charakterystyczne dla danego wieku.

Dziecko trzyletnie

· Ma prawo nie wymawiać głosek sz, ż, cz, dż i trudnych grup spółgłoskowych.
· Głoska r może być wymawiana jako j lub l, ewentualnie ł.
· Ma prawo zmiękczać głoski s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż.
· Może zamiast f występować ch i odwrotnie.
· Brak wyraźnych końcówek w wypowiadanych wyrazach.

Dziecko czteroletnie

· Obserwuje się, że głoski sz, ż, cz, dż bywają jeszcze zamieniane na s, z, c, dz lub ś, ź, ć dź.
· Głoska r może być nadal zamieniana na j, l lub ł (opóźnienie pojawienia się tej głoski u dziecka nie powinno jeszcze niepokoić).
· Występuje upraszczanie grup spółgłoskowych, ale rzadsze.

Dziecko pięcioletnie

· Około 50 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r zastępując je innymi głoskami.

Dziecko sześcioletnie

· Około 20 % dzieci nie wymawia głosek sz, ż, cz, dż, r.

Dziecko siedmioletnie

· Wymowa powinna być prawidłowa. Wszystkie głoski mówione prawidłowo, czysto, bez zniekształceń, bez zastępowania przez inne głoski.