Historia sama sobie sens nadaje, tworząc wartości, które

zasługują na wierność”

Paweł Jasienic

 

Z kart historii szkoły.

21

 

Historia Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce sięga głęboko w przeszłość i jest ściśle związana z historią miasta. Szkoła zdaniem prof. Stanisława Gawędy jest najstarszą szkołą podstawową w Wieliczce. Istnieje nieprzerwanie od roku szkolnego 1872/1873 jako tzw. Szkoła Wydziałowa. Informacje dotyczące powstania szkoły i początków jej działalności zostały uwieńczone w „Kronice szkoły” która została założona jeszcze wcześniej niż powstała szkoła. Pierwsze opisy dokonane przez ówczesnego dyrektora czteroklasowej szkoły miejskiej zwanej Szkołą Główną Johanna Mohnhoupta pochodzą z roku 1865. Zostały zapisane w j. niemieckim, który z zaborze austriackim był językiem urzędowym.

W roku 1867 Galicja uzyskała autonomię, nastąpiło spolszczenie szkolnictwa, a Szkoła Główna została przekształcona w 1872/73 w siedmio klasową Szkołę Wydziałową Męską. Powołano nowego dyrektora Aleksandra Duchowicza.ły miejskiej zwanej Szkołą Główną Johanna Mohnhoupta pochodzą z roku 1865. Zostały zapisane w j. niemieckim, który z zaborze austriackim był językiem urzędowym.

Przejął on „Kronikę” od emerytowanego Johanna Mohnhoupta i spisywał ją w j. polskim do 1882 r. Zanotował, że od 1886 r. z powodu trudności lokalowych w jednym budynku przy ul. Dembowskiego mieściły się dwie szkoły tzw. „Wydziałówka” i 3- klasowa szkoła tzw. „Bednarka”. Kolejni dyrektorzy skrupulatnie dokonywali zapisów tworząc kolejne karty „Kroniki”. Informacje na temat organizacji i działalności szkoły zapisywane były w „Kronice” nawet w czasie I i II wojny światowej, kiedy nauka odbywała się z dłuższymi przerwami. Luka w „Kronice” nastąpiła w latach 1963 – 1970.

Tragiczny wrzesień 1939 r. wspominał dyrektor Jan Mizia, kiedy naukaw szkole została przerwana, a w budynku stacjonowało wojsko. W latachpowojennych od l IX 1957r. stanowisko dyrektora piastowała Janina Kłapa, a jej zastępcą był Feliks Podziewski. Szkoła nadal borykała się z kłopotami lokalowymi. Z powodu wzrostu liczby uczniów czyniono starania o budowę nowego budynku, gdyż przy ul. Dembowskiego do roku 1971 działały dwie szkoły; Szkoła Podstawowa nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 2. Starania o budowę nowej szkoły trwały od 1960 – 1970r.

5

1.VII 1971 dyrektorem został mgr Stanisław Bołoz, który wraz z nauczycielami oraz rodzicami uczniów wniósł duży wkład przy budowie, a potem zagospodarowaniu nowego budynku szkolnego mieszczącego się na osiedlu Sienkiewicza. 20. XI. 1971 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie budynku do użytku nauczycieli i uczniów. Z przekazaniem obiektu zbiegło się ważne wydarzenie w historii szkoły – nadanie imienia Mikołaja Kopernika. [Wcześniej od 1874 – 1951 r. nosiła imię św. Jana Kantego, a od 1951 – 1971 r. imię Edwarda Dembowskiego.]

6

Założono „Księgę pamiątkową”, w której dokonano wielu interesujących wpisów. Innym doniosłym faktem w dziejach szkoły było wręczenie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski, WSS „Społem” i Spółdzielnię Mieszkaniową. Artysta plastyk Władysław Hapek wykonał projekt sztandaru, który towarzyszy uczniom w ważnych momentach życia szkoły.

sztandar

23.IV.1972 r. wmurowano na budynku szkoły i uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą śmierć 10 Polaków rozstrzelanych przez hitlerowców w tym miejscu 1943r. Obecnie tablica znajduje się na obelisku wzniesionym przy ul. Sienkiewicza. 19.11.1973 zorganizowano środowiskową uroczystość 500-lecia urodzin patrona szkoły Mikołaja Kopernika. Uroczystość ta zapoczątkowała coroczne obchody święta patrona na terenie szkoły. Dyrektor mgr St. Bołoz pełnił swe obowiązki w latach 1971-1985. W tym okresie, jako jego zastępcy pracowali: Feliks Podziewski, mgr Maria Dymanus, mgr Bronisława Lachowska i mgr Marian Ustrzycki.Po 30-latach pracy w zawodzie nauczyciela przeszedł na emeryturę, pozostawiając w pamięci nauczycieli i uczniów wizerunek rzetelnego, sumiennego i oddanego dyrektora.

7

W roku szkolnym 1975/76 powstały w szkole gabinety; lekarski i dentystyczny. Zatrudniono pielęgniarkę, lekarza-dentystę i pomoc dentystyczną, [w pełnym wymiarze godzin oraz lekarza pediatrę, jeden dzień tygodniowo.] Personel medyczny sprawował opiekę nad uczniami.

Rok szkolny 1977/78 przyniósł reformę oświaty, w wyniku której 6-letnie dzieci podjęły obowiązek przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Oddziały przedszkolne czyli tzw. „zerówki” przetrwały do dziś.

1980r. – „Solidarność”

Wydarzenia polityczne 1981r. i wprowadzenie stanu wojennego zostały odnotowane w „Kronice” przez dyr. Bołoza „l3 grudnia 1981 r. Niedziela. Przerażająca wiadomość. Stan wojenny. Zawieszone zajęcia w szkołach, zakaz opuszczania swojej miejscowości, godzina policyjna, internowanie działaczy „Solidarności,” wojsko, milicja, czołgi na ulicach, zawieszenie działalności związków zawodowych, organizacji i stowarzyszeń. Przerażenie, bezradność, niepewność. Zajęcia wznowiono dopiero w styczniu, ale przygnębienie trwało jeszcze długo.

W 1982r. Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępniła szkole pomieszczenie, w którym urządzono harcówkę. Przez kilka lat prowadziła tam swoje zajęcia drużyna ZHP pod opieką nauczycielki Marii Cebuli.

W 1985r. prowadzenie szkoły objęła mgr Halina Bryg, dotychczasowanauczycielka Szkoły Podstawowej w Węgrzcach, a wicedyrektorkami były paniemgr D. Juras oraz mgr B. Batko. Ponieważ budynek szkoły był eksploatowany przez dłuższy czas, przeprowadzono remonty i modernizację sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń. Wprowadzone zostały obowiązkowe lekcje j. angielskiego w miejsce j. rosyjskiego.

Od 1989r. szkoła może poszczycić się własnym hymnem, którego melodię skomponowała mgr Zdzisława Szerłomska do słów Róży Wolny.

4

Od roku szkolnego 1990/91 przywrócono w szkołach naukę religii. W naszej szkole katechezę prowadzili; nieżyjący już ksiądz Kazimierz Dyl i dwie siostry zakonne s. Weronika i s. Chrystiana.

8

l.IX.1991r. na dyrektora powołano nauczycielkę pracującą jako
polonistka w tej szkole – mgr Dorotę Baran, a zastępcą została mgr Lucyna Waś.

Pierwszą poważną uroczystość, którą zorganizowała nowa dyrekcja szkoły były obchody jubileuszu 20-lecia szkoły. Po uroczystej mszy św. zaproszeni goście,nauczyciele, uczniowie i rodzice wzięli udział w akademii. Obejrzeli wystawęupamiętniającą historię szkoły, osiągnięcia sportowe uczniów, oraz plastyczną, prezentującą prace absolwentów .

Z tej okazji Urząd Miasta dokonał remontu budynku szkolnego. Zaadaptowano mieszkanie służbowe na salę lekcyjną oddziału przedszkolnego, który wcześniej mieścił się poza budynkiem szkolnym.

Kolejny jubileusz 25-lecia nadania szkole im. M. Kopernika przebiegał pod hasłem zorganizowania pracowni komputerowej. Było to możliwe dzięki ofiarności rodziców uczniów i dofinansowanie przez władze miasta.

W 1999r. uchwałą 5 5/99 Zarządu Miasta i Gminy W-ka szkoła z 8-klasowej została przekształcona na 6-klasową szkołę podstawową. W związku z reorganizacją zmniejszyła się liczba oddziałów klasowych i część nauczycieli podjęła pracę w Gimnazjum nr l w Wieliczce.

W roku 2007 stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Dariusz Zawiślan, a funkcję wicedyrektora mgr Ewa Fita.

l .IX 2008 r. rok szkolny rozpoczęło 516 uczniów, w tym 2 grupy dzieciuczęszczających do tzw. „zerówek”.

Proces dydaktyczny i wychowawczy spoczywa na kadrze pedagogicznej, któraskłada się z: 19 nauczycieli dyplomowanych, 13 nauczycieli mianowanych, 10 nauczycieli kontraktowych.
Wszyscy uczniowie od klasy I do VI uczęszczają na zajęcia z językaangielskiego.

Nauczyciele w każdym roku kształcą się na kursach, warsztatach i zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego, ma to duży wpływ na poziom nauczania.

W ciągu pierwszego roku działalności nowej dyrekcji szkoły nastąpiło wiele zmian : zostało wybudowane nowe boisko na terenie placu rekreacyjnego obok szkoły, a przed wejściem do budynku wymieniono kostkę brukową i ogrodzenie, pomieszczenie świetlicy przeniesiono na niski parter, do obszerniejszej sali, zmodernizowano bibliotekę szkolną, również w nowym pomieszczeniu, dzięki czemu szkoła zyskała nową salę lekcyjną do nauczania języka angielskiego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów zainstalowano monitoring na terenie budynku i wokół niego. W planie jest budowa nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej, na którą z niecierpliwością czekają uczniowie, rodzice i nauczyciele.

budynek 1
budynek 2

Szkoła wciąż zapisuje się chlubnie w dziejach miasta i regionu. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli systematycznie przygotowują uroczyste akademie i inscenizacje na spotkania tematyczne z cyklu „ Wieliczka – Wieliczanie ” odbywające się w Sali Magistrat.

Konsekwentnie unowocześniana i wzbogacana jest baza dydaktyczna i wyposażenie szkoły, które wpływają na wysoki poziom nauczania. Nauczyciele systematycznie poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ambicją uczniów i nauczycieli jest nie tylko udział w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych, ale przede wszystkim zdobywanie w nich jak najwyższych lokat i najlepszych wyników.

Nauczyciele i uczniowie dopisują kolejne karty historii szkoły gdyż:„Pokolenie, które ignoruje historię, nie ma przyszłości” (Robert Heinlein).

 

W 2012 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Marta Żerda, natomiast funkcję wicedyrektora mgr Jolanta Zawistowicz.
Rok szkolny 2012/2013 obfitował w zmiany i innowacje rozpoczęte przez nową dyrekcję. Reaktywowano po prawie 30 latach Spółdzielnie uczniowską w celu prowadzenia edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Wprowadzono wieli korzystnych zmian dotyczących: wyposażenia szkoły, podniesienia jakości i efektów kształcenia, nasilenia działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły, usprawnienia pracy szkoły, rozwijania bazy dydaktycznej itp. Potrzeby rozwojowe uczniów były i są rozwijane na każdym etapie kształcenia, także poprzez zapewnienie uczniom udziału w konkursach, zawodach, projektach edukacyjnych. Przykładem są organizowane przez szkołę imprezy środowiskowe, kiermasze świąteczne, festyny rodzinne integrujące lokalną społeczność.
Wprowadzono zmiany w Programie Profilaktyki na lata 2013-2016 i Programie Wychowawczym na lata 2013-2016, które są corocznie modyfikowane przez RR i RP.
Od 2012 r. wykonano wiele unowocześnień min. dokonano remontu sal, korytarzy, holu szkoły, zakupiono tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, siatki na boiska sportowe zamontowano wyłączniki światła w toaletach na wysokości dostosowanej do wzrostu najmłodszych dzieci, zakupiono meble do klas pierwszych w celu obniżenia wagi plecaków (po akcji ważenia plecaków), szafki na plecaki w świetlicy, założono zieleńce , posadzono kwiaty i krzewy oraz dokonano wiele potrzebnych zmian dla lepszego i wygodniejszego funkcjonowania szkoły.
Poszerzono ofertę szkoły o specjalistyczne zajęcia np. logopedyczne, umożliwiono rodzicom odbywanie konsultacji z logopedą, psychologiem, pedagogiem, wydłużono czas pracy świetlicy szkolnej oraz biblioteki szkolnej, organizowane są dni otwarte dla przyszłych pierwszoklasistów, a także zajęcia taneczne w ramach wychowania fizycznego, powołano drużynę zuchów. Organizowane są imprezy pożegnalne dla szóstoklasistów, założono skrzynkę „pomysłów i propozycji”, poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych o – kółka świetlicowe (robótek ręcznych, plastyczne, komputerowe, czytelnicze) oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
Zakupiono książki do biblioteki w ramach Rządowego programu- „Książki naszych marzeń”. Planowane jest powiększenie: księgozbioru biblioteki z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” oraz rozbudowa czytelni, ponieważ „Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”(Jan Paweł II).
Organizowane są co roku różnorodne uroczystości, pikniki rodzinne, wspólne kolędowanie, zabawy andrzejkowe i karnawałowe w celu integracji środowiska lokalnego. Pielęgnowane są polskie tradycje dotyczące Świąt Bożego Narodzenia, Świat Wielkanocnych. Kultywowane są wartości rodzinne poprzez organizowanie: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty.
Szkoła włącza się w pomoc potrzebującym: wolontariat (szlachetna paczka), udział w akcjach charytatywnych (góra grosza, kiermasze bożonarodzeniowa, kolorowy szpital itp.).
W rok sP1070345zkolny 2015/2016 wicedyrektorem szkoły została mgr Bożena Szklarz podejmując kolejne działania rozwoju szkoły. Zmieniają się nauczyciele, przychodzą coraz nowi uczniowie, zmieniają się programy, podręczniki, przedmioty, ale Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika- „stoi jak stała” od 150 lat kształcąc wielopokoleniowe rodziny. Edukuje ponad 500 uczniów, a co roku ponad stu absolwentów opuszcza naszą szkołę. Są to przyszli: prawnicy, lekarze, inżynierowie, nauczyciele i sportowcy.
Szukamy dziś gorączkowo nowych trwałych wartości, szukamy zapominając, że tuż obok nas właśnie taką sprawdzoną wartością jest szkoła. Dlatego pamiętajmy o niej. Wszak wiedza o miejscu, w którym się żyje, uczy, pracuje, wiedza o przeszłości, o tworzących ją ludziach, to elementy składające się na tradycję.

„Wychować człowieka, to nie tylko rozwijać rozum, ale kształtować całego człowieka, a więc również jego serce i jego charakter” (J. Stimpfle).

P1070354

 

„Świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły.”

I znów wiatr historii przywiał w nasze szkolne progi nowe, ważne wydarzenia.

Od 1 września 2017 r.  dyrektorem naszej placówki została mgr Elżbieta Obal – Dyrek, funkcję zastępcy dyrektora objęła mgr Wioletta Włoch.

Początek kadencji nowej Pani Dyrektor obfitował w niezwykle ważne wydarzenia. Inauguracja roku szk. 2017/2018 odbyła się w nowo otwartej hali sportowej, zaś  kolejna reforma edukacji: nauka w 8-klasowych podstawówkach spowodowała wygaszanie gimnazjów, a zmiany z tym związane rozpoczęły się od roku szkolnego 2017/2018. Szkoły podstawowe ulegają tym samym przekształceniu w 8-letnie, a uczniowie, którzy ukończyli VI klasę, kontynuują naukę w klasie VII. Zatem w zmienionych nieco realiach nasza szkoła śmiało wkracza  w przyszłość. Kolejne lata przynoszą wiele zmian, nie tylko w zakresie dydaktyki i wychowania, ale także w zakresie wyposażenia i rozbudowywania bazy szkoły.

Szkoła została przygotowana do założenia światłowodu, została otwarta druga, w pełni wyposażona sala komputerowa. Dzięki temu uczniowie zyskali możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie programowania C++, robotyki (zajęcia dla najmłodszych). Utworzono pracownie przedmiotowe do nauki  biologii, chemii, fizyki i geografii, w ramach projektu dotyczącego dofinansowania pracowni przyrodniczych. W pracowniach możemy podziwiać nowoczesne dygestorium do wykonywania ciekawych doświadczeń pod okiem nauczyciela. Nowe odczynniki chemiczne zamawiane pod kątem realizacji podstawy programowej, ale także dla uczniów chcących widzieć i wiedzieć więcej. Odzież ochronna spełnia kryteria bezpieczeństwa uczniów podczas lekcji. Nowoczesne tablety, filmy, plansze edukacyjne, mapy, modele budowy anatomicznej kręgowców, z których mogą skorzystać młodsi jak i starsi uczniowie pozwolą im zdobywać i poszerzać swoją wiedzę w ramach lekcji, kół zainteresowań, przygotowań do konkursów przedmiotowych. Zestawy do obserwacji i zrozumienia zjawisk z elektrostatyki i magnetyzmu uzupełnią i poszerzą wiedzę o otaczającym nas świecie.

Powstała nowa sala do nauki języka niemieckiego, dużym zainteresowaniem rodziców i uczniów cieszą się również klasy z poszerzonym programem języka niemieckiego (DSD) i angielskiego. Możemy się również pochwalić jedyną taką ofertą edukacyjną w naszym mieście – możliwością nauki języka hiszpańskiego jako drugiego języka obcego. Sale lekcyjne zostały wyposażone w nowe ławki, odremontowano i odświeżono korytarze, a przerobione, wyremontowane toalety na wszystkich piętrach zyskały nowoczesny wygląd.

Idąc z „duchem czasu” biblioteka szkolna zyskała swój elektroniczny katalog, uczniowie mogą korzystać ze szkolnego księgozbioru w sposób nowoczesny i wygodny, dla uczniów potrzebujących skupienia i wypoczynku w trakcie przerw międzylekcyjnych została utworzona tzw. Strefa Ciszy, dzięki temu magicznemu miejscu nasi podopieczni mogą w spokoju sobie poczytać, odrobić lekcje, lub po prostu sobie chwilę odpocząć i nabrać sił do dalszego zdobywania wiedzy.

Aby poszerzyć nieco bazę lokalową w naszej szkole, przedszkolny oddział „Motylki” został przeniesiony do Lednicy Górnej.

Nasza placówka jest organizatorem etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Biologicznego oraz Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, a także koordynatorem etapu gminnego konkursu Rachmistrz. Nauczyciele biorą również udział w pracach komisji rejonowych Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego oraz rejonowych i wojewódzkich Małopolskiego Konkursu Biologicznego i Matematycznego.

Pomagamy odkryć i wykorzystywać możliwości i talenty uczniów, wdrażamy do samokształcenia, wprowadzamy naszych uczniów w świat kultury i sztuki, stwarzamy warunki do nauki dzieciom z dysfunkcjami. Wspieramy rodziców w wychowaniu. Dbamy na co dzień o to, by szkoła była wspólnotą, a wszyscy jej członkowie byli jednakowo ważni.

„Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo.”