RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce

w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY – p. Jakub Kogut
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – p. Izabela Kutrzeba
SKARBNIK – p. Iwona Rapacz
SEKRETARZ – p. Adam Dębosz

Numer Konta Rady Rodziców

Konto bankowe Rady Rodziców: 96861900060011020088910001

 

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce z dnia, 22.09.2009r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr3 w Wieliczce działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz § 10 Statutu Szkoły Podstawowej nr3 w Wieliczce

Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. „Szkole”” należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa Nr3 w Wieliczce.
 2. „Dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr3 w Wieliczce.
 3. „Radzie Pedagogicznej” należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr3

w Wieliczce

 1. „Radzie” należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr3 w Wieliczce .
 2. „Organie Prowadzącym” należy przez to rozumieć organ prowadzący Szkołę Podstawową Nr3

w Wieliczce, to jest Urząd miasta i Gminy w Wieliczce.

 1. „Organie Nadzoru Pedagogicznego” należy przez to rozumieć organ nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej Nr3 w Wieliczce, to jest Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 2. „Samorządach Uczniowskich” należy przez to rozumieć samorządy uczniowskie Szkoły Podstawowej Nr3 w Wieliczce.

§2

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce jest jednocześnie reprezentantem rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr3 w Wieliczce.

§3

Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce ul. Sienkiewicza 14.

§4

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządami Uczniowskimi, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły.

§5

Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr3 w Wieliczce .

§6

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ II
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY RODZICÓW

§7

 1. Rodzice uczniów Szkoły wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:

W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Wieliczce.

1) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się max. z trzech rodziców uczniów danego oddziału.

2) W wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

3) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczy.

4) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej

b) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania

c) nadzorowanie przebiegu głosowania

d) obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej.

e) ogłoszenie wyników głosowania.

5) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

6) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.

7) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.

8) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.

9) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.

10) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

11) Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X” obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.

12) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną, dwie lub trzy osoby, na które głosuje.

13) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.

W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu rady oddziałowej.

 1. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę i członków wybranej rady oddziałowej w obecności rodziców.
 2. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
 3. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.

Członkowie rady oddziałowej wypełniają oświadczenie, na którym wskazują swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.

 1. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2 oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
 3. Dyrektor Szkoły otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.
 4. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela danego oddziału, to dana rada oddziałowa, działając w pełnym składzie, jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 4, dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców w terminie do 30 dni od dnia ustania członkowstwa w Radzie przez przedstawiciela danego oddziału. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

§8

 1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:

1) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,

2) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,

3) zrzeczenia się członkostwa,

4) niebrania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania odpowiednio Rady lub rady oddziałowej,

5) śmierci.

 1. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia rada oddziałowa.

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY

§9

 1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:

– pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,

– współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,

– pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,

– udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,

– współpraca ze środowiskiem lokalnym,

– udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,

– organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,

– podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,

– tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.

– współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4, należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

c) uchwalanie Regulaminu Rady,

2) opiniowanie zgodnie z kompetencjami opiniodawczymi Rady Rodziców.

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§10

 1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Zarząd Rady w składzie:

– Przewodniczący,

– Zastępca Przewodniczącego,

– Skarbnik,

– sekretarz.

 1. Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków na wniosek: co najmniej dwóch członków Zarządu
 2. W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na tym samy posiedzeniu.

§11

 1. Zadaniem Zarządu Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady, w tym przygotowanie projektu porządku jej posiedzenia. Zarząd może upoważnić Przewodniczącego do opracowania porządku obrad Rady.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie:

a) zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 2 posiedzeń Rady oraz przewodniczenie obradom.

b) organizowanie pracy Zarządu Rady, w tym zwoływanie z własnej inicjatywy lub w przypadkach określonych w §13 ust. 6 jego posiedzeń oraz prowadzenie obrad Zarządu Rady.

 1. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje jeden z jego zastępców.

§12

 1. Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
 2. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Rady nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:

1) Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce.

2) organ prowadzący Szkoły Podstawowej Nr3 w Wieliczce.

3) organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową Nr3 w Wieliczce

4) trzech członków Zarządu Rady

5) 1/3 członków pełnego składu Rady.

 1. Zarząd Rady spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 3 razy w roku szkolnym.
 2. Zebrania Zarządu Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jeden z jego zastępców.
 3. Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Zarządu Rady nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:

1) Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce,

2) trzech członków Zarządu Rady.

 1. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady lub Zarządu Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem ze­brania.
 2. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 5, może być dokonane najpóźniej na jeden dzień przed terminem zebrania.
 3. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.

§13

Aby posiedzenie Rady lub jej Zarządu było prawomocne musi brać w nim udział co najmniej połowa członków pełnego składu Rady lub Zarządu.

§14

 1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 2. Zarząd Rady podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu.

§15

 1. Rada zatwierdza porządek zebrania.
 2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności.
 3. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w punkcie 2, członkowie Rady oraz Dyrektor Szkoły mogą zgłaszać propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku zebrania. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz podczas tego samego zebrania.
 4. Propozycje poddawane są pod głosowanie Rady.
 5. Członkowie Rady mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania Rady. Przepis zawarty w punkcie 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§16

 1. Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady sekretarza, Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.
 2. Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać:

1) numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,

2) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),

3) listę nieobecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym – jeżeli taka sytuacja miała miejsce,

4) zatwierdzony porządek obrad,

5) przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

6) podpisy Przewodniczącego i osoby protokołującej dane zebranie.

 1. Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.
 2. Uwagi, o jakich mowa w punkcie 2, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnienia protokołu. Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.
 3. Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi.
 4. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

§17

 1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały wymienione w §19, sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
 2. tytuł uchwały,
 3. podstawę prawną,
 4. tekst uchwały,
 5. podpis Przewodniczącego.
 6. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
 7. oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
 8. daty podjęcia uchwały,
 9. możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
 10. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery. Paragrafy można gru­pować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§18

Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzają­cym, są w szczególności uchwały w sprawach:

 1. zatwierdzenia programu wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. zatwierdzenia programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
 3. zatwierdzenia lub zmiany Regulaminu Rady,
 4. wyrażenia opinii o programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
 5. wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

§19

 1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor.
 2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne osoby, z głosem doradczym.

§20

Rada stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie.

§21

Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice uczniów i przedstawiciele organów Szkoły.

§22

Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Szkoły.

§23

Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub innych jej przedstawicieli w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§24

Rada może współpracować z radami rodziców i radami szkół innych szkół.

ROZDZIAŁ V

ZASADY GROMADZENIA I WYDATKOWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

 

§ 25

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wsparcie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

1) ze składek rodziców uczniów

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,

3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

§ 26

Rada Rodziców uchwala na początku każdego roku szkolnego sugerowaną wysokość miesięcznej składki rodziców uczniów.

§ 27

Wpłaty rodziców uczniów są dobrowolne i mogą być dokonywane w kwocie innej niż sugerowana.

§ 28

Składki rodziców uczniów mogą być:

1) zbierane przez skarbników rad oddziałowych

2) zbierane przez skarbnika Rady Rodziców

3) wpłacane przez rodziców uczniów bezpośrednio na konto Rady Rodziców

§ 29

Składki rodziców uczniów zbierane przez skarbników rad oddziałowych należy wpłacać na konto Rady Rodziców lub wraz z listą wpłacających składkę przekazać do skarbnika Rady Rodziców.

§ 30

W przypadku wpłaty składki na konto, potwierdzenie wpłaty wraz z listą wpłacających składkę należy przekazać do Zarządu Rady Rodziców.

§ 31

Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składki rodziców uczniów w szczególności na:

1) pomoce materialne dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci

sfinansowania wycieczek klasowych, dożywienia, zakupu odzieży,

podręczników,

2) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak dzień szkoły, festyny sportowo-rekreacyjne, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,

3) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

4) wydatki związane z prowadzeniem księgowości i rachunku bankowego Rady Rodziców,

5) inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły.

§ 32

Środki Rady Rodziców mogą być wydatkowane na cele inne niż określone w § 31. Cel wydatkowania środków powinien być ustalony przez Radę Rodziców oraz Dyrektora Szkoły.

Rozdział VI

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE RADY RODZICÓW

§ 33

Do regulowania zobowiązań finansowych upoważnieni są:

1) Przewodniczący Rady Rodziców,

2) Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców,

3) Skarbnik Rady Rodziców.

§ 34

Płatności dokonywane z rachunku bankowego Rady Rodziców każdorazowo wymagają potwierdzenia dwóch z wymienionych w § 33 osób w dowolnym powiązaniu.

§ 35

Zarząd Rady Rodziców zakłada rachunek bankowy w celu lokowania na nim środków Rady oraz dokonywania bieżących wypłat i przelewów.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści:

RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce

§ 37

Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane

na wniosek:

1) Przewodniczącego Rady Rodziców

2) trzech członków Zarządu Rady

3) 1/3 członków pełnego składu Rady poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.