Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

Regulamin konkursu

1. Cel konkursu:
Celem Konkursu Literackiego jest rozbudzanie zainteresowań literackich, kształtowanie postaw twórczych.
2. Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z Wieliczki.
3. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie opowiadań science ficton, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.
Prace o dowolnej objętości stron powinny być wydrukowane lub napisane czytelnie.

WAŻNE!
Praca musi być opatrzona wybranym godłem literowym (pseudonimem) i informacją o wieku uczestnika. To samo godło należy napisać na oddzielnej kopercie, w której powinny znajdować się dane osobowe twórcy: imię, nazwisko, adres, szkoła, nr telefonu.

4. Termin składania prac:
Prace należy składać do 30 kwietnia 2015. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce.

5. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatorów.

6. Za I, II i III miejsce przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe i rzeczowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie inny podział nagród, w zależności od poziomu nadesłanych utworów.

7. Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, samodzielny, będący efektem oryginalnych przemyśleń, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.

8. Zakończenie Konkursu Literackiego nastąpi w maju. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również zamieszczony na stronie internetowej SP3.

Zapraszamy serdecznie do udziału w naszym konkursie!

Informacji udziela: Joanna Kozłowska