Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce.

Cele konkursu
1.   Rozwijanie aktywności twórczej uczniów.
2.   Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów oraz uwrażliwianie ich na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego.

Założenia organizacyjne
1.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI.
2.   Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
3.   Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.
4.   Praca powinna być wykonana w formie przestrzennej z materiałów, które segregujemy do wyznaczonych pojemników na odpady segregowane.

Warunki Konkursu
1.  Ostateczny termin oddania prac upływa dnia 21.04.2017 r.
2.  Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród
1.  O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2.  Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. podczas obchodów Dnia Ziemi
3.  Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

Organizator
Katarzyna Duda
Agata Woźniak