Szanowni Państwo
W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Wieliczka do programu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z województwa małopolskiego w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych, zachęcamy wszystkie rodziny, których dochód* na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, (tj. kwota 684 zł. na osobę w rodzinie) do składania deklaracji, które będą stanowić podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację programu.

Deklaracje można składać do dnia 19 maja 2015r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 34, I piętro – sekretariat lub Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00.

Jednocześnie informuję, że deklaracje złożone po terminie tj. po 19 maja 2015r. nie będą mogły zostać uwzględnione ( decyduje data wpływu).

Złożone deklaracje pozwolą na oszacowanie potrzeb finansowych i wystąpienie Gminy do Marszałka Województwa Małopolskiego o zabezpieczenie środków na realizację programu.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Przyznanie świadczenia możliwe będzie po spełnieniu dodatkowych warunków zawartych w:

• Regulaminie Projektu (treść regulaminu znajduje się na stronie: http://rops.krakow.pl/aktualnosc/do-20-maja-trwa-nabor-wnioskow-do-ii-edycji-projektu-pierwszy-dzwonek-1343.html
• uchwale Rady Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie przyjęcia programu (uchwała zostanie przyjęta do 30 czerwca 2015r.)
• dostarczeniu niezbędnych dokumentów ( określonych w regulaminie oraz Uchwale)
• po przekazaniu środków przez Marszałka Województwa Małopolskiego

W załączeniu druk deklaracji ** oraz oświadczenia

* ” Art.8 ustawy o pomocy społecznej

3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2)12) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
4. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych”

** Pełnoletni uczeń składa deklarację samodzielnie

DEKLARACJA

OŚWIADCZENIE