Informujemy uprzejmie, że stosownie do art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.