Regulamin konkursu plastycznego  –  „Wiosenny kwiat”

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce.

Cele konkursu

1.   Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
2.   Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastyczno-przestrzennych.
3.   Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę.

Założenia organizacyjne

1.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VI.
2.   Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną samodzielnie wykonaną pracę.
3.   Do pracy należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.
4.   Praca powinna być wykonana w formie przestrzennej

Warunki Konkursu

1.  Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a)  klasy I- III
b)  klasy IV-VI
2.  Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 17.03.2017 r.
3.  Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

1.  O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2.  Ogłoszenie wyników odbędzie się 21 marca 2017 r. podczas akademii.
3.  Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

Organizator

Bernadetta Gluza
Marzena Piasecka
Agata Woźniak